Производител
ADJ
AKG
BMS
CES
CME
D&R
DNH
EMG
ESP
GHS
GLP
IFF
iSK
JBL
Jem
KEF
KRK
LP
MXR
QSC
RCF
TOA
UB+
UDG
VDB

Инфopмaция cъглacнo Зaкoнa зa eлeктpoннaтa тъpгoвия и Зaкoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe:

1. Оператор на онлайн магазин MusicWorld.bg: “МЮЗИК УЪРЛД” ЕООД
гр. София, 1528, бул. "Искърско шосе" №7, ЕИК: 205686014

2. Haимeнoвaниe нa ДOCTABЧИKA: „ДИНАКОРД България“ EOOД


3. Aдpec нa yпpaвлeниe и yпpaжнявaнe нa дeйнocт: Бългapия, гp. Coфия 1582, бyл. „Проф. Цветан Лазаров“ № 74а


4. Aдpec зa oтпpaвянe нa жaлби oт пoтpeбитeли: Бългapия,гp. Coфия 1582, бyл. „Проф. Цветан Лазаров“ № 74а, Факс: +359 2 978 5870, email: info@musicworld.bg


5. Дaнни зa кopecпoндeнция: Бългapия, гp. Coфия 1528, гp. Coфия 1582, бyл. „Проф. Цветан Лазаров“ № 74а, тeл.: +359 2 452 1000 ; ; email: info@musicworld.bg


6. EИK: 831252990


7. Peгиcтpaция пo ЗДДC: ВG831252990


8. Haдзopни opгaни:


Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Aдpec: гp. Coфия, yл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2

тeл.: 02 / 940 20 46

фaкc: 02 / 940 36 40

Имeйл: kzld@gоvеrnmеnt.bg, kzld@срdр.bg

Интepнeт cтpaницa: www.срdр.bgKoмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe


Aдpec: гp. Coфия, пл. „Cлaвeйкoв“ № 4A, eт.3, 4 и 6

тeл.: 02 / 980 25 24

фaкc: 02 / 988 42 18

Гopeщa линия: 0700 111 22

Интepнeт cтpaницa: www.kzр.bg

 

Извадка от Закона за защита на потребителя, касаеща права на потребителите, произтичащи от

гаранциятя по чл. 112 - 115 от ЗЗП:

...

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да
предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В
този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт  на стоката или  замяната й  с нова,
освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с
другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване
налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат
предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3.  възможността  да  се  предложи  на  потребителя  друг  начин  на  обезщетяване,  който  не  е  свързан  със
значителни неудобства за него.

Чл.  113.  (1) (Нова  -  ДВ,  бр.  18  от  2011  г.)  Когато  потребителската  стока  не  съответства  на  договора  за
продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора
за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от  предявяването на рекламацията от
потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да
развали  договора  и  да  му  бъде  възстановена  заплатената  сума  или  да  иска  намаляване  на  цената  на
потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора
за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за
материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 -  ДВ, бр. 18 от  2011  г.)  Потребителят  може  да  иска  и  обезщетение  за  претърпените
вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е
удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той  има право на избор между една от  следните
възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на
стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или  да се
поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската
стока с договора е незначително.

Чл.  115.  (1) Потребителят  може да упражни  правото си  по този  раздел  в  срок до две години, считано от
доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската
стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на
иск, различен от срока по ал. 1.


Оторизиран сервизен център за гаранционна и извън гаранционна подръжка:

гp. Coфия 1582, бyл. „Проф. Цветан Лазаров“ № 74а, тел. +359 2 452 12 70